Adatvédelem

A jelen Adatvédelmi Szabályzat az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (továbbiakban IVSZ) adatvédelmi szabályzata, tekintettel arra, hogy a www.digitalismegoldasok.hu honlap az IVSZ üzemeltetésében van és az IVSZ a honlapon megadott személyes adatokat kezeli, betartva a GDPR és egyéb adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseket.

Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása

Az Adatvédelmi Szabályzat az Ön személyes  adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza, amely adatokat az IVSZ arra tekintettel kezel, hogy:

 1. Ön az IVSZ üzemeltetésében lévő weboldal látogatója vagy regisztrált felhasználója (hu, a továbbiakban: Weboldal).

A weboldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, az IVSZ nem felelős az Ön személyes  adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ezért nem vonatkozik az digitalismegoldasok.hu-tól eltérő weboldalak használatára.

2.  Az Adatkezelő meghatározása

Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, mint adatkezelő (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A.; nytsz.: 3269; adószám: 19655275-2-42; „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az IVSZ információkat gyűjt Önről, beleértve a személyes adatokat is arra tekintettel, hogy Ön, vagy az Ön által képviselt szervezet az IVSZ üzemeltetésében lévő Weboldal látogatója.

A kezelt adatok köre:

 • Olyan információ, amelyet Ön ad meg nekünk a regisztráció során:
  • a teljes nevét,
  • cége nevét,
  • beosztásáttelefonszámát,
  • e-mail címét
 1. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezelünk:

 • az Ön kifejezett hozzájárulásával (a felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján); vagy
 • olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

[Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy 9. cikk (1) bekezdés a) pont): Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.]

Minden esetben alkalmazható, hogy az adatok kezelésének visszavonására vonatkozó kérését az digitalismegoldasok@ivsz.hu e-mail címre történő megküldésével is megteheti.

Az adatkezelés céljai

A személyes adatait a következő célokból kezeljük:

 • Kapcsolattartás: az Önnel és Cégével való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;
 • Statisztikai alapú feldolgozás
  • Piaci felmérések és marketingstratégiák elvégzése és elemzése;
  • A rendelkezésre álló adatok alapján a látogatókról profilt alkotunk, melynek célja az IVSZ tevékenységével kapcsolatos, illetve a szakmai érdeklődés felmérése annak érdekében, hogy pontosabb, célzottabb kommunikációt tudjunk folytatni.

(vagy olyan másodlagos célból, amely szorosan kapcsolódik az elsődleges célhoz, például adatok tárolása vagy törlése, sütik használata során kényelmi funkciók elérése).

Ön hozzájárul ahhoz, hogy Önt az IVSZ az oldallal kapcsolatos aktuális információkkal, ajánlatokkal megkeresse.  Az IVSZ-nek ugyanakkor nincs kötelezettsége erre.

Adatok továbbítása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú feltételekkel osztjuk meg harmadik féllel:

 • Illetékes hatóságok, kormányzatok, szabályozó vagy adóhatóságoknak, amennyiben meg kell felelnünk olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, amelyek az IVSZ-re vonatkoznak az alkalmazandó törvények szerint;

A jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem hozunk nyilvánosságra semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha ez az intézkedés szükséges a jogaink, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. Az IVSZ csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

Az adatkezelés időtartama

Az IVSZ által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatokat az engedély visszavonásig kezeljük.

Az Ön kifejezett kérésére személyes adatai törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani) indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 25 napon belül).

Cookie-k használata

Az IVSZ sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogat egy IVSZ által üzemeltetett weboldalt vagy egy IVSZ alkalmazást használ. Ez lehetővé teszi az IVSZ számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, az Ön által meglátogatott oldalakról, a látogatásainak időtartamáról, és hogy mindezt azonosítani tudja, amikor visszatér a weboldalunkra annak érdekében, hogy javítsuk az élményét, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ön felügyelheti és beállíthatja a sütik kezelését a böngészője beállításaiban vagy a Weboldal alján található panel segítségével.

Személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében az IVSZ a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Ön kérheti az Adatkezelőtől:

 1. az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy kezelésének korlátozását.

Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön továbbá jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Ön joggyakorlásának általános szabályai

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Az Adatkezelő Ön részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Jogérvényesítési lehetőségek

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz (cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A; telefon: +36 1 266 6346; email: digitalismegoldasok@ivsz.hu).

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával tudomásul veszi a módosított adatkezelési tájékoztatót.